top of page

SUSDEVALUES

Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību projekts Nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017 “Ilgtspējīga attīstība izzinot vērtības”

"Susdevalues" ir "Erasmus+" projekts, kas tika uzsākts 2022. gada oktobrī un ilgst 24 mēnešus. Tā mērķis bija pārvērtēt cilvēciskās vērtības, pārvērtēt Eiropas vērtības, noteikt šo vērtību stabilitāti un izmaiņas, gūt priekšstatu par to, ko vērtības nozīmē pieaugušo dzīves laikā, mazināt plaisu starp paaudzēm, novēršot vērtību atšķirības.

Projekta ietvaros notiek pieaugušo iedzīvotāju izglītošana, koncentrējoties uz to, kā palīdzēt migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk izprast vienam otru, palīdzot migrantiem integrēties jaunajā valstī. Tādējādi projekts palīdz veidot nākotnes Eiropas sabiedrību, pārvērtējot vērtības.

Vairāk informācijas par projektu var atrast īpaši šim projektam izveidotā platformā  https://susdevalues.com/ 

Projekta mērķi: 
1. Nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, atklājot un pārvērtējot pamatvērtības un kopīgās vērtības. 
2. Koncentrēties uz to, kā palīdzēt izolētiem cilvēkiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā. 
3. Veicināt pieaugušo sociālo un starpkultūru kompetenču attīstību, kritisko domāšanu, piedaloties demokrātiskajā dzīvē, sociālo un pilsonisko iesaistīšanos.
4. Veicināt starppaaudžu plaisas mazināšanu starp jauno paaudzi un veco paaudzi. 
5. Veicināt jauno prasību, piemēram, tiešsaistes lietojumprogrammu un citu rīku izmantošanu attālinātai saziņai un nelabvēlīgā stāvoklī esošo grupu izglītošanai, jo Kovid 19 periodā. 
6. Veicināt iekļaujošu izglītību un sekmēt mērķa grupas kopējās vērtības. 
7. Nodrošināt, ka mērķa grupa apgūst pamatvērtības un ģimenes vērtības, kas būs noderīgas viņiem pašiem un sabiedrībai saskaņā ar viņu psiholoģisko, kognitīvo un sociālo attīstību. 
8. Nodrošināt atšķirību pieņemšanu un aizspriedumu, diskriminācijas, atstumtības, dzimumu nevienlīdzības, konfliktu, vilšanās un pārmaiņu izzušanu. 
9. Attīstīt mērķa grupas personiskās, sociālās, kultūras un komunikācijas prasmes, mācoties vienam no otra, nododot zināšanas, apmainoties ar labās prakses piemēriem un pieredzi.


Projekta mērķa grupas -

  • pieaugušie vecumā 50+

  • pieaugušo izglītības iestāžu kursanti

  • direktori, administrācija, darbinieki, tehniskie darbinieki

  • imigranti un vietējie iedzīvotāji

  • vecākas un jaunākas paaudzes cilvēki

  • iepriekš minēto mērķa grupu ģimenes locekļi

Projekts Susdevalues sasniedz šīs mērķa grupas, nodrošinot labu koordināciju, savlaicīgi veicot aktivitātes, piedaloties, komunicējot un palīdzot viens otram, kā arī ar labu iesaistīto partneru sadarbību. 

Projekta galvenās aktivitātes: 


A1. Vērtību analīzes ziņojums
Susdevalues projekts noteiks mērķa grupu vajadzības. Mērķa grupas atklās un nostiprinās pamatvērtības un kopīgās vērtības, lai uzsāktu jaunu vērtību izstrādi, kas aizstās tradicionālās vērtības sociālo pārmaiņu un globalizācijas ietekmē. Mērķa grupas aizpildīs vērtību analīzes tiešsaistes aptauju. Pēc aptaujas pabeigšanas tiks sagatavots vērtību analīzes ziņojums. 

A2. Vērtību izglītības programma (VEP) ar inovatīvu metodi 
Tā tiks sagatavota mērķa grupām, kas galvenokārt arī piedalīsies vērtību izglītības programmā. Vērtību izglītības programmas (VEP) mērķis ir nodrošināt un veicināt vērtībizglītību cilvēka personības attīstībai, kas apņēmusies veidot "taisnīgu un humānu sabiedrību" un neatkarīgu un demokrātisku valsti. 

A3. Sabiedrības un indivīda pamatvērtību ceļvedis
Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā palīdzēt pieaugušajiem, migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā. Pēc VEP īstenošanas partnerība sagatavos Sabiedrības pamatvērtību un individuālo vērtību ceļvedi.

A4.Interaktīvs ģimenes atmiņu albums 
Visi partneri apkopos un publicēs "nozīmīgos" ģimenes locekļu, īpaši veco cilvēku, stāstus.

PROJEKTA PARTNERI

Grobiņas Pieagušo izglītošanas centrs (Latvija) koordinators
VAEV Research and Development Agency GmbH (Austrija) 
Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği (Turcija) 
Indepcie sca (Spānija) 
Synthesis Center for Research and Education limited (Kipra)
Tatics group (Itālija)

     Pirmais projekta uzdevums ir izveidot un pēc tam izplatīt iedzīvotājiem aptaujas par Eropas vērtībām.

     Eiropas pilsonības testos paustās "vērtības" lielākoties ir ļoti līdzīgas: vārda brīvība, cieņa pret demokrātiskām institūcijām, dzimumu un seksuālo minoritāšu līdztiesība, bērnu audzināšana bez piespiešanas, sapratne vardarbības vietā utt. Nesen veiktajās aptaujās norādīts, ka Eiropas sabiedrībām būtu jāsaglabā noteiktas galvenās vērtības, piemēram, miers, cieņa pret dabu un vidi, sociālā vienlīdzība un solidaritāte, iecietība un atvērtība pret citiem, uzskatu brīvība. Turklāt lielākā daļa eiropiešu nepārprotami atzīst kultūras un kultūras apmaiņas vērtību. Galvenā atšķirība starp Eiropas un vispārējām vērtībām, pēc ES iedzīvotāju domām, ir tāda, ka par eiropeiskākām tiek uzskatītas tās vērtības, kuras būtu jāsaglabā un jānostiprina sabiedrībā.
     Projekta ietvaros mēs pētām vērtību psiholoģisko būtību, kādas ir Eiropas vērtības un kā cilvēki uztver citu cilvēku vērtības. Konkrētāk, mēs pētām, kuras vērtības eiropiešiem ir vissvarīgākās, un pētām, kā atšķiras vērtību prioritātes dažādās sociālajās kategorijās, piemēram, dzimuma, ģimenes struktūras, izglītības līmeņa, reliģiozitātes un vecuma ziņā. Mēs pētām arī to, kā eiropieši uztver "citus eiropiešus", kuriem ir tādas pašas vai atšķirīgas vērtības. Eiropieši uzskata, ka viņiem ir līdzīgas vērtības ar citiem eiropiešiem. Tas var novest pie tā, ka cilvēki dažādās sociālajās kategorijās atšķirīgi uztver "citu eiropiešu" vērtības.

Latvia-newsletter_page-0001[1].jpg
Latvia-newsletter_page-0002[1].jpg
Latvia-Newsletter2_page-0001[1].jpg
Latvia-Newsletter2_page-0002[1].jpg
SUSDEVALUES-_Newsletter_03_Latvia_page-0001[1].jpg
SUSDEVALUES-_Newsletter_03_Latvia_page-0002[1].jpg
bottom of page