top of page

SUSDEVALUES

Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību projekts Nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017 “Ilgtspējīga attīstība pārskatot vērtības”

“Ilgtspējīga attīstība pārskatot vērtības” ir "Erasmus+" projekts, kas tika uzsākts 2022. gada oktobrī un ilgst 24 mēnešus. Tā mērķis bija pārvērtēt cilvēciskās vērtības, pārvērtēt Eiropas vērtības, noteikt šo vērtību stabilitāti un izmaiņas, gūt priekšstatu par to, ko vērtības nozīmē pieaugušo dzīves laikā, mazināt plaisu starp paaudzēm, novēršot vērtību atšķirības.

Projekta ietvaros notiek pieaugušo iedzīvotāju izglītošana, koncentrējoties uz to, kā palīdzēt migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk izprast vienam otru, palīdzot migrantiem integrēties jaunajā valstī. Tādējādi projekts palīdz veidot nākotnes Eiropas sabiedrību, pārvērtējot vērtības.

Vairāk informācijas par projektu var atrast īpaši šim projektam izveidotā platformā  https://susdevalues.com/ 

Projekta mērķi: 
1. Nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, atklājot un pārvērtējot pamatvērtības un kopīgās vērtības. 
2. Koncentrēties uz to, kā palīdzēt izolētiem cilvēkiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā. 
3. Veicināt pieaugušo sociālo un starpkultūru kompetenču attīstību, kritisko domāšanu, piedaloties demokrātiskajā dzīvē, sociālo un pilsonisko iesaistīšanos.
4. Veicināt starppaaudžu plaisas mazināšanu starp jauno paaudzi un veco paaudzi. 
5. Veicināt jauno prasību, piemēram, tiešsaistes lietojumprogrammu un citu rīku izmantošanu attālinātai saziņai un nelabvēlīgā stāvoklī esošo grupu izglītošanai, jo Kovid 19 periodā. 
6. Veicināt iekļaujošu izglītību un sekmēt mērķa grupas kopējās vērtības. 
7. Nodrošināt, ka mērķa grupa apgūst pamatvērtības un ģimenes vērtības, kas būs noderīgas viņiem pašiem un sabiedrībai saskaņā ar viņu psiholoģisko, kognitīvo un sociālo attīstību. 
8. Nodrošināt atšķirību pieņemšanu un aizspriedumu, diskriminācijas, atstumtības, dzimumu nevienlīdzības, konfliktu, vilšanās un pārmaiņu izzušanu. 
9. Attīstīt mērķa grupas personiskās, sociālās, kultūras un komunikācijas prasmes, mācoties
vienam no otra, nododot zināšanas, apmainoties ar labās prakses piemēriem un pieredzi.


Projekta mērķa grupas -

  • pieaugušie vecumā 50+

  • pieaugušo izglītības iestāžu kursanti

  • direktori, administrācija, darbinieki, tehniskie darbinieki

  • imigranti un vietējie iedzīvotāji

  • vecākas un jaunākas paaudzes cilvēki

  • iepriekš minēto mērķa grupu ģimenes locekļi

Projekts SUSDEVALUES sasniedz šīs mērķa grupas, nodrošinot labu koordināciju, savlaicīgi veicot aktivitātes, piedaloties, komunicējot un palīdzot viens otram, kā arī ar labu iesaistīto partneru sadarbību. 

Projekta galvenās aktivitātes: 


A1. Vērtību analīzes ziņojums
SUSDEVALUES projekts noteiks mērķa grupu vajadzības. Mērķa grupas atklās un nostiprinās pamatvērtības un kopīgās vērtības, lai uzsāktu jaunu vērtību izstrādi, kas aizstās tradicionālās vērtības sociālo pārmaiņu un globalizācijas ietekmē. Mērķa grupas aizpildīs vērtību analīzes tiešsaistes aptauju. Pēc aptaujas pabeigšanas tiks sagatavots vērtību analīzes ziņojums. 

A2. Vērtību izglītības programma (VEP) ar inovatīvu metodi 
Tā tiks sagatavota mērķa grupām, kas galvenokārt arī piedalīsies vērtību izglītības programmā. Vērtību izglītības programmas (VEP) mērķis ir nodrošināt un veicināt vērtībizglītību cilvēka personības attīstībai, kas apņēmusies veidot "taisnīgu un humānu sabiedrību" un neatkarīgu un demokrātisku valsti. 

A3. Sabiedrības un indivīda pamatvērtību ceļvedis
Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā palīdzēt pieaugušajiem, migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā. Pēc VEP īstenošanas partnerība sagatavos Sabiedrības pamatvērtību un individuālo vērtību ceļvedi.

A4.Interaktīvs ģimenes atmiņu albums 
Visi partneri apkopos un publicēs "nozīmīgos" ģimenes locekļu, īpaši veco cilvēku, stāstus.

PROJEKTA PARTNERI

Grobiņas Pieagušo izglītošanas centrs (Latvija) koordinators
VAEV Research and Development Agency GmbH (Austrija) 
Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği (Turcija) 
Indepcie sca (Spānija) 
Synthesis Center for Research and Education limited (Kipra)
Tatics group (Itālija)

     Pirmais projekta uzdevums ir izveidot un pēc tam izplatīt iedzīvotājiem aptaujas par Eropas vērtībām.

     Eiropas pilsonības testos paustās "vērtības" lielākoties ir ļoti līdzīgas: vārda brīvība, cieņa pret demokrātiskām institūcijām, dzimumu un seksuālo minoritāšu līdztiesība, bērnu audzināšana bez piespiešanas, sapratne vardarbības vietā utt. Nesen veiktajās aptaujās norādīts, ka Eiropas sabiedrībām būtu jāsaglabā noteiktas galvenās vērtības, piemēram, miers, cieņa pret dabu un vidi, sociālā vienlīdzība un solidaritāte, iecietība un atvērtība pret citiem, uzskatu brīvība. Turklāt lielākā daļa eiropiešu nepārprotami atzīst kultūras un kultūras apmaiņas vērtību. Galvenā atšķirība starp Eiropas un vispārējām vērtībām, pēc ES iedzīvotāju domām, ir tāda, ka par eiropeiskākām tiek uzskatītas tās vērtības, kuras būtu jāsaglabā un jānostiprina sabiedrībā.
     Projekta ietvaros mēs pētām vērtību psiholoģisko būtību, kādas ir Eiropas vērtības un kā cilvēki uztver citu cilvēku vērtības. Konkrētāk, mēs pētām, kuras vērtības eiropiešiem ir vissvarīgākās, un pētām, kā atšķiras vērtību prioritātes dažādās sociālajās kategorijās, piemēram, dzimuma, ģimenes struktūras, izglītības līmeņa, reliģiozitātes un vecuma ziņā. Mēs pētām arī to, kā eiropieši uztver "citus eiropiešus", kuriem ir tādas pašas vai atšķirīgas vērtības. Eiropieši uzskata, ka viņiem ir līdzīgas vērtības ar citiem eiropiešiem. Tas var novest pie tā, ka cilvēki dažādās sociālajās kategorijās atšķirīgi uztver "citu eiropiešu" vērtības.

Latvia-newsletter_page-0001[1].jpg
Latvia-newsletter_page-0002[1].jpg
Latvia-Newsletter2_page-0001[1].jpg
Latvia-Newsletter2_page-0002[1].jpg
SUSDEVALUES-_Newsletter_03_Latvia_page-0001[1].jpg
SUSDEVALUES-_Newsletter_03_Latvia_page-0002[1].jpg

Partneru tikšanās Vīnē

20.februārī Grobiņas PIC komanda tikās hibrīdkonferencē ar projekta “SUSDEVALUES” partneriem, lai pārrunātu un plānotu projekta nākamās aktivitātes. Visi partneri prezentēja 4.darba pakotnes uzdevumu, kuru vada partnerorganizācija no Spānijas Indepcie. Šijā projekta sadaļā mēs izstrādāsim Sabiedrības un indivīda pamatvērtību vadlīnijas, kas iekļaus vairāku vērtību padziļinātu teorētisku aprakstu, Eiropas kontekstu, kā arī praktiskus uzdevumus, kas veicinās konkrētās vērtības izpratni.  Prtnerorganizācija no Kipras Synthesis iepazīstināja ar plānu projekta noslēdzošajai darba pakotnei, kurā veidosim interaktīvu ģimenes albumu. Pārrunājām arī  jautājumus par projekta rezultātu izplatīšanas plānu.  No katras organizācijas vismaz divi dalībnieki piedalās darba sapulcē klātienē Vīnē un viņiem vēl vairākas darba sesijas priekšā, kā arī parlamenta apmeklējums un Vīnes apskate. #SUSDEVALUES 

STARPTAUTISKĀ KONFERENCĒ PREZENTĒ VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU

Projekta "Susdevalues" 3.darba pakotnes noslēgumā notika tiešsaistes konference, kurā prezentējām Vērtību izglītības programmu. Programma sastāv no 5 blokiem par vērtībām, to būtību un vērtību dažādo izprani un nozīmīgumu dažādās dzīves situācijās.

Grobiņas PIC ir izveidojis sadaļu par ģimeni - kā ģimene ietekmē nākotnes pieaugušā vērtību sistēmu, kā ar dažādiem pasākumiem un ģimenes tradīcijām varam pieņemt un izcelt jaunas vērtības. Vēl programmā ir moduļi "Kas ir vērtības un kāpēc tās ir svarīgas?", "Kādas ir Eiropas vērtības?", "Kā mūsu vērtības ietekmē, to kā pavadām laiku?", "Kā mūsu vēertības ietekmē to, kā mēs tērējam naudu?".   #SUSDEVALUES

KONFERENCE "ĢIMENES VĒRTĪBAS"

Grobiņas PIC organizēja konferenci "Ģimenes vērtības" ar mērķi popularizēt vērtībizglītības nozīmi, šoreiz uzsverot vērtības ģimenē un ģimeni kā vērtību. Konferenci organizējām divās daļās, lai tā būtu pieejamāka vietējiem iedzīvotājiem. Pirmā konferences daļa notika 9.aprīlī Cīravā. Pasākuma ievadā Grobiņas Pieaugušo izglītības centra pieaugušo izglītības koordinatore Ieva Ignatova iepazīstināja ar projekta mērķiem, norisi un šībrīža rezultātiem. Grobiņas PIC ir koordinators Erasmus+ projektam “Ilgtspējīga attīstība pārskatot vērtības” (SUSDEVALUES). Projektā starptautiskā komandā pētām, kas ir eiropiešu vērtības, kā tās atšķiras, ņemot vērā nacionalitāti un citus apstākļus, kā dažādas kopienas uztver pārmaiņas un citādo. Esam izstrādājuši Vērtībizglītības mācību materiālus un ceļvedi par vērtībām dažādos aspektos - kā vērtības ietekmē cilvēka izvēles un rīcību visdažādākajās dzīves situācijās, piemēram, tērējot naudu. Vai paņemt "ātro" kredītu jaunajam iPhone, vai pārskatīt finanses un pārplānot izdevumus? Uz kādiem pīlāriem balstās Rietumeiropas kultūra, kā tā vēsturiski veidojusies? Grobiņas PIC veidoja sadaļu par ģimenes vērtībām un kā tās ietekmē sabiedrību. Plašāk projekta rezultāti skatāmi projekta interneta vietnē https://susdevalues.com/. Turpinājumā ar lekciju “Dzimtas koka veidošana” uzstājās novadpētnieks Varis Sants, kurš iepazīstināja klātesošos ar to, kur un kā sākt meklēt dzimtas saknes. Varis Sants dalījās vērtīgās zināšanās un dzimtu stāstos, kā arī dalījās pieredzē DNS izmantošanā dzimtas pētniecībā. Novadpētnieks dalījās vērtīgās dzīves atziņās, piemēram, "mans dzīves gājums sākas ilgi pirms manas dzimšanas, es izdzīvoju savas dzimtas nolikto likteni un mani senči patiesībā dzīvo caur mani". Otrā konferences daļa notika 13.aprīlī Nīcā un to organizējām ciešā sadarbībā ar Nīcas senlietu krātuves vadītāju Gitu Vanagu. Šoreiz piedāvājām lekciju "Dzimtas vēstures pētniecība: ar ko sākt un kur meklēt", ko vadīja tīmekļa vietnes Ciltskoki.lv veidotājs Egils Turss. Konferences dalībnieki uzzināja, kā un kur internetā var atrast ziņas par senčiem un kā izmantot atrasto informāciju tālākajos meklējumos.

#SUSDEVALUES

Sabiedrības un indivīda pamatvērtību vadlīnijas

Šajā darba cēlienā mēs izstrādāsim un īstenosim inovatīvas metodes un aktivitātes, lai veicinātu iekļaujošu izglītību un popularizētu kopīgas vērtības, tādējādi sekmējot starppaaudžu plaisas mazināšanu.

 

4. darba paketes galvenie rezultāti:

 

- A1. Sabiedrības un indivīda pamatvērtību VADLĪNIJAS.

- A2. Starptautiska projekta sanāksme.

- A3. Grupu darbs.

Mērķi:

Koncentrēties uz to, kā palīdzēt pieaugušajiem, neaizsargātām personām, piemēram, migrantiem, un vietējiem iedzīvotājiem labāk izprast vienam otru.

Veicināt nākotnes sabiedrības vērtību veidošanu Eiropā.

Sanākt kopā ar pieaugušajiem, pieaugušo organizāciju audzēkņiem, neaizsargātām grupām, piemēram, migrantiem, izolētiem cilvēkiem.

Veicināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ievērojot sabiedrības un indivīda pamatvērtību vadlīnijas.

Izstrādāt un ieviest inovatīvas metodes un aktivitātes, lai veicinātu iekļaujošu izglītību un popularizētu kopīgās vērtības.

Veicināt starppaaudžu plaisas mazināšanu .

Ikmēneša partneru tikšanās 

Monthly Meeting SusdevaluesLV.png

Susdevalues Project partneru tikšanās.Projekta laikā jau daudz paveikts un sācies pēdējais darba cēliens - interaktīvu ģimeņu albumu veidošana. Šādu albumu veidos katra partnerorganizācija. Šīs aktivitātes mērķis ir savest kopā dažādas paaudzes un dot telpu sarunai par vērtīgo kopā piedzīvoto, kam ikdienas skrējienā nevienmēr izdodas atrast laiku. Sarunas mini video intervijas, audio vai fotokolāžas formātos būs atrodamas projekta mājaslapā.

#SUSDEVALUES

Heading 4

bottom of page