top of page

Pieaugušo izglītības centrs (PIC) dibināts 1996.gada 1.septembrī.

Reģ.Nr.4160900516,

M.Namiķa  iela 19, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, LV-3430

“Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs” ir Dienvidkurzemes

novada pašvaldības dibināta pieaugušo neformālās izglītības iestāde.

Līdz 2009.gadam Grobiņas novada PIC darbojās kā Liepājas rajona

Pieaugušo izglītības centrs. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas

PIC iestādi, to mantu, tiesības un saistības pārņēma Grobiņas novada

dome (Grobiņas novada domes sēdes protokols Nr.6 17. § no 25.08.2009.

punkts.Nr.1). Pēc teritoriālās reformas 2021.gadā iestādi pārņēma

jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada pašvaldība (Dienvidkurzemes

novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu (prot. Nr. 7, 59.§))

  • PIC darbojas uz Nolikuma pamata (ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu (prot. Nr. 7, 59.§))

  • PIC nodrošina mūžizglītības procesa koordinēšanu un virzību Dienvidkurzemes novadā.  

  • PIC nodarbojas ar cilvēkresursu attīstību, pieaugušo neformālo interešu izglītību, kursu, semināru organizēšanu, projektu īstenošanu.

PIC galvenie darba mērķi un uzdevumi:

  1. Kvalitatīva pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības nodrošināšana un attīstība.

  2. Jaunu izglītības programmu izstrāde, kā arī esošo izglītības programmu pilnveide, pielāgošana un ieviešana, atbilstoši mainīgajām tirgus prasībām.

  3. Mūžizglītības un pieaugušo izglītības popularizēšana novadā.

  4. Sadarbības tīkla veidošana, stiprināšana starp sociālajiem partneriem.

  5. Attīstīt netradicionālas programmas.

  6. Veidot un uzturēt datu bāzi par pieaugušo izglītību novadā.

PIC ēka
bottom of page