top of page

NVA piedāvātās iespējas izglītoties


Nodarbinātības valsts aģentūra šobrīd piedāvā vairākas iespējas apgūt jaunas zināšanas un celt kvalifikāciju:


# starptautiski atzītās atvērto tiešsaistes kursu platformās!


NVA kompensē līdz 500 eiro no mācību programmu maksas.

Bezmaksas izziņu tālrunis +37180200206# NVA sadarbībā ar Google aicina reģistrētos klientus un bezdarba riskam pakļautos nodarbinātos bez maksas tiešsaistē pilnveidot digitālās prasmes piecās mācību programmās:


# IT atbalsts

# Datu analīze

# Lietotāju pieredzes dizains

# Projektu vadība

# Digitālais mārketings un e-komercija

Vairāk par pieteikšanās iespējām: https://www.nva.gov.lv/.../nva-sadarbiba-ar-google...


# Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi:

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.Pasākuma mērķa grupas:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešusPieteikties var šādās programmās:# NVA piedāvā bezdarbniekiem atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai:


1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;


2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.


Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību šeit https://www.nva.gov.lv/lv/kvalifikacijas-ieguve


Regulāri ieskaties arī NVA mājaslapā aktualitātēs, tur bieži ir pieejami noderīgi bezmaksas kursi https://www.nva.gov.lv/lv/notikumu-kalendars

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page