top of page

Konferencē uzsver vērtību nozīmi

24.novembrī aizvadījām otro konferenci par mūžizglītības attīstību Dienvidkurzemes novadā. Šajā konferencē uzsvērām kopīgo vērtību nozīmi, prezentējot vērtību izglītības programmu, iepazīstinot ar centra darbību un kopā meklējot tā izaugsmes ceļus un izzinot dažādus personības tipus un kā ar tiem saprasties.


Pirmajā daļā Grobiņas PIC vadītāja Eva Krastiņa-Pucena pastāstīja par Grobiņas PIC īstenoto Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību projekta "SUSDEVALUES" gaitu. Pirmajā konferencē 8.februārī mēs stāstījām par pirmajiem rezultātiem aptaujai par vērtību izpratni dažādās jomās. Savukārt šoreiz varējām pastāstīt jau par nākamajiem rezultātiem - vērtību izglītības programmu. Katra partnervalsts ir izveidojušas 16 stundu nodarbības par vērtību nozīmi dažādās jomās, kuras tika izvēlētas pēc aptauju rezultātiem visās partnervalstīs, secinot, kuras ir eiropiešiem svarīgākās vērtības.

Šādas programmas nepieciešamību un vērtību nozīmes izcelšanu ir rosinājuši pēdējo dekāžu notikumi pasaulē - straujās klimata pārmaiņas, karadarbība un konflikti un citi apstākļi, kas veicina masveida migrāciju. 2015.-2016. gadā Eiropas Savienības valstis saņēma miljons patvēruma meklētāju pieteikumu, savukārt 2,3 milijoni robežu mēģināja šķērsot nelikumīgi. Pagājušajā gadā konstatēti 330000 nelikumīgu robežu šķērsotāju. Mīgrāciiju veicinošie notikumi pastiprinās. Vai Eirpas valstu iedzīvotāji ir gatavi uzņemt cilvēkus no dažādām kultūrām? Vai Vai cilvēki, kuri ierodas Eiropā un lūdz patvērumu ir gatavi pieņemt Eiropas vērtības? Kādas tās ir? Vai atšķirīgu kultūras var atrast kopiegīgās un mierpilni pieņemt atšķirīgās vērtības, lai kopā dzīvotu un augtu? Projekts "Susdevalues" būtībā ir mēģinājums rast atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī vēlme dzīvot drošā, demokrātiskās vērtībās balstītā sabiedrībā, vienlaikus saglabājot vispārcilvēcīgās vērtības, kā palīdzēt grūtībās un briesmās nonākušajiem, vājākajiem u.tml. Programmas mērķagrupa, pirmkārt, ir pieaugušo izglītotāji, cilvēki, kuri strādā ar imigrantiem, kā arī jebkurš interesents, kas vēlas padziļinātāk uzzināt par Eiropas vērtībām dažādos aspektos.


Konferences otrā daļa tika veltīta, lai prezentētu Grobiņas PIC padarīto, aktuālo un plānoto. Grobiņas PIC pieaugušo izglītības koordinatore Ieva Ignatova pastāstīja par centra mērķi, uzdevumiem un svarīgākajiem pakalpojumiem. Informēja par dalību dažādos Erasmus+ projektos - Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”, “Koučings nākotnes sadarbībai”, "EuroGarden Trip" un "Second chances", kas devis iespēju doties pieredzes apmaiņās uz pašvaldībām citos novados un ārpus Latvijas, kā arī gūt zināšanas komunikācijā, apgūt jaunas metodes pieaugušo izglītošanā un uzrunāšanā. Ieva Ignatova dalījās ar piemēriem, kā pieaugušo izglītības vide tiek veidota citos novados un Sāremā, Igaunijā. Labās prakses veidojušas priekšstatu par vajadzībām iekļaujošas un visiem pieejamas pieaugušo izglītības un mūžizglītības vides veidošanai.

Pirmais solis, lai veidotu šādu vidi, ir apzināt iedzīvotāju vajadzības un intereses - esam izveidojuši aptauju par pieaugušo izglītību novadā (aptauju vēl dažas dienas var aizpildīt https://forms.gle/D259XXmQDpANLNCb9). Konferencē iepazīstinājām ar dažu jautājumu apkopojumiem. Pilns pārskats par aptaujas datiem tiks publicēts gada beigās.

Tikpat svarīgi ir apzināt uzņēmēju vajadzības. Esam izveidojuši aptaujas anketu arī darba devējiem, lai apzinātu vietējo uzņēmumu viedokli un vajadzības darbinieku izglītošanā. Anketu var aizpildīt elektroniski vai sazināties ar mums.

Pēc prezentācijas aicinājām dalībniekus gan klātienē, gan tiešsaistē izteikt savu redzējumu un vēlmes, kādai vajadzētu būt pieaugušo izglītībai mūsu novadā. Visas grupas uzsvēra nepieciešamību pēc cilvēka/koordinatora arī citos Dienvidkurzemes centros, pieejamību - transports, atbalsts mazaisargātajām iedzīvotāju grupām, citu pašvaldības iestāžu iesaisti, vajadzību un piedāvājuma apzināšanu. Viena no grupām izvirzīja ideju, ka novadā nav nepieciešams papildus veidot tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus, jo blakus ir Liepāja, kur ir plašs izglītības pakalpojumu piedāvājums. Taču novadā būtu nepieciešams attīstīt neformālo izglītību personības pilnveidei, kas būtu jānodrošina pēc iespējas pieejamāka - tuvāk mājām, ar finansiālu atbalstu iedzīvotājiem ar dažādiem ierobežojumiem.


Trešā konferences daļa tika veltīta personības tipoloģijas izzināšanai. Konsultatīvā psihiloģe, koučs un izaugsmes trenere Inta Santa klātesošos iepazīstināja ar eneagrammas sistēmas izveidi un būtību caur vērtību prizmu. Cilvēks var saprast vai patiesi pieņemt otru cilvēku un viņa vērtības, tad ja viņš patiesi ir iepazinis sevi. Eneagramma ir vēl viens veids, kā iepazīt sevi un apkārtējos. Jau pēc lekcijas vairākiem dalībniekiem bija atklāsmes par to, ka jāpamēģina lektores ieteiktie saskarsmes veidi ar konkrētu cilvēka tipu, jo līdzšinējie paņēmieni nav nostrādājuši. Aicinām pieteikties Intas Santas nodarbībām, kas notiks Aizputē, Grobiņā vai citā vietā novadā, kad tiks nokomplektēta grupa. Plašāk par nodarbībām var lasīt šeit. Lai piedalītos nodarbībās, aicinām aizpildīt pieteikuma formu.


Paldies visiem, kuri piedalījās un sniedza savu ieguldījumu konferences norisē!


 Projektu SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.31 views0 comments

Comments


bottom of page