top of page

Individuālās vajadzībās balstīta pieaugušo izglītība

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra plāno veikt būtiskas izmaiņas pieaugušo izglītības attīstībā jaunajā ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Jaunais projekts paredz uzlabot pieaugušo izglītību, novēršot atbalsta dublēšanos un skaidri sadalot atbildības. Šīs izmaiņas balstās uz VIAA pēdējo 7 gadu pieredzi un Valsts kontroles ieteikumiem.

Izglītības un zinātnes ministrija nosaka pieaugušo izglītības politiku un uzrauga tās īstenošanu. Pieaugušo izglītība ir daļa no profesionālās izglītības, kas ietver nozaru kvalifikācijas struktūras un profesiju standartus.

Jaunā projekta mērķis ir veidot mācību programmas, kas atbilst uzņēmumu prasībām un palīdz darbiniekiem pielāgoties jaunām tehnoloģijām un nepieciešamajām prasmēm. No iepriekšējā perioda saglabāsies atpazīstamais zīmols "Mācības pieaugušajiem", un plānotas paplašināt izglītības programmas, iekļaujot arī koledžas līmeņa programmas. Tiek plānots piešķirt mērķstipendijas, atbalstīt transporta izdevumus un dzīvesvietas īres izdevumus mācību laikā, kā arī nodrošināt bērnu uzraudzību.

Lai uzlabotu pieaugušo izglītības kvalitāti, tiks izstrādāta jauna metodika un risinājumi, lai sasniegtu un motivētu cilvēkus ar zemu izglītības līmeni. Projekts nodrošinās karjeras konsultācijas un atbalstu pirms mācību uzsākšanas, īpaši vietās, kur nav Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu vai citu organizāciju.

Šis projekts mērķē uz individuālu pieeju, lai palīdzētu pieaugušajiem uzlabot savas prasmes un labklājību.

Pašvaldībām ir pienākums rūpēties par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītības pieejamību. Valsts kontrole norāda, ka cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni īpaši svarīga ir tieša uzrunāšana, ko vislabāk var veikt pašvaldības, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Tāpēc VIAA uzskata, ka pašvaldību iesaiste ir jāstiprina, nevis jāmazina.

Lai to īstenotu, nākamajā projektā plānoti vairāki atbalsta pasākumi. Pašvaldībās tiks piesaistīti mūžizglītības koordinatori un pieaugušo izglītības speciālisti, kuru apmaksai tiks izmantota vienas vienības izmaksu metodika.

Visas sistēmiskās izmaiņas ir rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā arī citu valstu pieredzi. Daudzviet Eiropā pieaugušo izglītību koordinē vairākas institūcijas. Piemēram, Somijā par pieaugušo izglītību atbild Izglītības un kultūras ministrija un Ekonomikas un nodarbinātības ministrija, savukārt Latvijā līdzīgu lomu pilda VIAA.

Igaunijā pieaugušo mācības organizē trīs ministrijas: Izglītības un zinātnes ministrija (nodarbinātiem pieaugušajiem), Ekonomikas un komunikāciju ministrija (nodarbinātiem pieaugušajiem), un Sociālo lietu ministrija (bezdarbniekiem un darba meklētājiem).

Lietuvā Izglītības, zinātnes un sporta ministrija kopā ar Ekonomikas un inovāciju ministriju atbalsta mūžizglītību, nodrošinot darbaspēka konkurētspēju. Bezdarbnieku mācības organizē Lietuvas Darba birža, kas atrodas Labklājības un darba ministrijas pakļautībā.

VIAA direktore Dita Traidās uzsver: “Šobrīd, kad laika ir palicis pavisam maz, lai nezaudētu nodarbināto Latvijas iedzīvotāju izglītībai paredzēto 2024.gada plānoto finansējumu 5,5 milj. EUR apmērā un nenokristu atpakaļ 2019.gada statistikas rādītājos par pieaugušo iesaisti mācībās - 7,4%, vairs nedrīkst vilcināties ar jaunā projekta pieņemšanu. Valdība ir apstiprinājusi Izglītības attīstības pamatnostādnes ar mērķi 2027.gadā sasniegt 12% pieaugušo iesaistes mācībās. Šobrīd,  mācībaspieaugušajiem.lv atbalsts ļāvis mums sasniegt 10,7%. "


7 views0 comments

Comentarios


bottom of page