top of page

Iespējas un aktualitātes pieaugušo izglītībā 


18.jūnijā notika atvērtās e-durvis par pieaugušo izglītību Dienvidkurzemes novadā, kas notika Erasmus+ projekta Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” ietvaros. Pasākums noritēja divās daļās. Pirmajā ieskatījāmies, kā tiek nodrošinātas mūžizglītības iespējas pieaugušajiem iedzīvotājiem  Dienvidkurzemes novadā, savukārt otrajā daļā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) iepazīstināja ar aktualitātēm pieaugušo izglītībā Latvijā. 


Ar mūžizglītības pasākumiem bibliotēkās iepazīstināja Aizputes filiālbibliotēkas bibliotēkas vadītāja Līga Jučere. Dienvidkurzemes novadā ir 34 bibliotēkas. Tās dod neatsveramu ieguldījumu mūžizglītības ekosistēmā novadā. Bibliotēkas ikdienā sniedz konsultācijas  digitālo pakalpojumu izmantošanā. Bibliotēkas regulāri organizē meistarklases, radošāss darbnīcas, sarunas ar autoriem, grāmatu lasītāju klubiņus. Šobrīd Aizputes pilsētas bibliotēka piedāvā individuālas apmācības par šādām tēmām:

  • Pirmie soļi darbā ar datoru - datora lietošanas un interneta izmantošanas pamati senioriem (bez priekšzināšanām)

  • Elektroniskās pastkastītes un sociālo saziņas portālu kontu izveidošana un lietošana

  • Informācijas meklēšana bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos tiešsaistes resursos

  • Darbs ar internetbanku, e-parakstu un  citiem e-pakalpojumiem

Savukārt rudenī tiek  plānotas grupu nodarbības. Bibliotēkas piedāvā arī savu infrastruktūru (telpas, materiāltehnisko bāzi) izglītojošu pasākumu organizēšanai.

Par muzeju lomu mūžizglītībā un gaidāmajiem notikumiem un aktivitātēm muzejā pastāstīja Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga un mākslas un vēstures eksperts Andris Vasiļevskis. Muzejā papildus vēstures ekspozīcijām un ar tām saistītām izglītojošām programmām tiek realizētas arī radošas un praktiskas nodarbības par visdažādākajām tēmām. Aizputes novadpētniecības muzeja meistarklases ir populāras plašā apkaimē,  dalībnieki piesakās ļoti ātri, dažreiz pat divu stundu laikā jau ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Uz nodarbībām brauc arī no Liepājas un citām pilsētām. Par muzeju un tā rīkotajām nodarbībām informāciju meklējiet muzeja mājaslapā https://www.aizputesmuzejs.lv/lv/ .

Grobiņas Pieaugušo izglītības centra pieaugušo izglītības darba speciāliste un koordinatore Ieva Ignatova prezentēja Dienvidkurzemes novada mūžizglītības pašreizējo modeli un  pastāstīja par Grobiņas Pieaugušo izglītības centra darbību. Prezentāciju varat apskatīt šeit 

Savukārt otrajā daļā Anita Zaļaiskalne, dr.sc.admin., projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” eksperte klātesošos iepazīstināja ar Pieaugušo izglītības koordinatora amata apraksta paraugu, par izmaiņām www.muzizglitiba.gov.lv, kur iepriekš izveidotie materiāli būs pieejami vietnē https://www.izm.gov.lv/lv/pieauguso-izglitiba.

Par pilotprojekta “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība”(IMK) norisi pastāstīja IZM pārstāve Signe Briķe un VIAA pārstāve Inguna Upeniece-Vilite. Projekta mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības kvalitāti, efektīvu pārvaldību un precīzu rezultātu vadību cilvēkkapitāla politikas īstenošanai. Attīstot esošo VIAA pieaugušo izglītības programmu pārvaldības platformu, tiks nodrošināts vienots pieejas punkts pieaugušo izglītībai, kā arī datu apmaiņai un uzkrāšanai. Platforma tiks attīstīta kā modulāra sistēma, nodrošinot integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām.  IMK platformas lietotāji varēs izveidot personīgo kontu, lai pieteiktos sava karjeras attīstības ceļa vajadzībām atbilstošām mācībām kā par personīgo vai darba devēja, tā par valsts budžeta vai ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu. Mācību programmu un pakalpojumu sniedzēji varēs daudz efektīvāk vadīt savu piedāvājumu dažādām mērķgrupām, izmantojot dažādus līdzfinansējuma instrumentus, savukārt partneri - ministrijas, darba devēju pārstāvji, nozaru asociācijas, pieaugušo izglītības organizācijas - iegūs daudz precīzākus datus un  informāciju, kas nepieciešama mērķtiecīgai cilvēkkapitāla politikas vadībai un plānošanai. Plašāk par IMK lasiet VIAA interneta vietnē.

Noslēgumā Laura Iveta Peniga, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte - projektu vadītāja, informēja par gaidāmajiem notikumiem pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru tīklā.


Paldies, Laurai Ivetai Penigai par iedvesmu un atbalstu. Paldies, visiem entuziastiskajiem profesionāļiem, kuri ar aizrautību velta savu darbu sabiedrības izglītošanai un izaugsmei. 


Jautājumu gadījumā par mūžizglītības iespējām pieaugušajiem Dienvidkurzemes novadā, konsultāijā par pieaugušo izglītību un neformālās izglītības programmām, kā arī par iespējamām sadarbībām, zvaniet, rakstiet Ievai Ignatovai, Pieaugušo izglītības darba speciālistei  25903405, grobinas.pic@dkn.lv.

Atvērtās e-durvis Dienvidkurzemes novadā notika sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” ietvaros.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page